Őszi nyereményjáték szabályai

2022 Október


 1. Szervező és lebonyolító:

  A nyereményjáték (a továbbiakban “Őszi nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója a Verden Dóra 8504 Preding Glaserweg Ausztria lakcím alatt élő természetes személy.

Ust IDNr: atu78280478

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos.

E-mail: fimodorohandmade@gmail.com

A nyereményt a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a www.fimodoro.at címen érhető el.

A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

„A Facebook teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerjük, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.”


 1. Részvételi feltételek

A Játékban az a 18 éven felüli természetes személy vehet részt, aki magyarországi, ausztriai vagy németországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes.

A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 1. Játékban való részvétel feltétele:

Lájkold a nyereményjátékot hirdető posztot.

A játék időtartama: 2022. 10.23 .- 2022. 11.06 17:00

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyeremény bögrét 1, azaz egy személy jogosult megnyerni.

A játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

 1. Sorsolás, nyeremény kihirdetése

Nyertes sorsolásának ideje: 2022. 10.06. 19:00

Nyertes sorsolásának helyszíne: 8504 Preding Glaserweg 4 Ausztria

A sorsoláshoz használt program: Social Winner by be Social

A sorsolás eredménye nyilvános.

Szervező a nyertest a nyereményjáték posztja alatti kommentben értesíti nyereményével kapcsolatosan a sorsolást követő 48 órán belül.

A 72 óráig nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítő levélre 7 napon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

 1. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak nyereményre.

Szervező valamennyi nyereményre 3 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

 1. A nyeremény átvétele

A nyereményeket a Játék Szervezője a Nyertes részére futárszolgálattal kézbesíti. A nyereményt az adatok megadását követően számított 5 munkanapon belül átadja kiszállításra. 

 1. Felelősség kizárás

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 1. Adatkezelés 

A játékban résztvevő felhasználók adatait a Fimodoro célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Szervező a nyertesek névsorában közzétegye.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt  felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra. 

 1. Adattovábbítás a nyeremény postázása érdekében

A továbbított adatok köre a nyeremény postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím, amely a fent megadott email címen keresztül, vagy messenger üzenetben történhet.

Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő érintett.

Az adatkezelés célja: A nyeremény postázása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A postázás/szállítás lebonyolításáig tart.